Kennisbank

Kennisbank Vitale Vakantieparken

De kennisbank biedt een overzicht aan relevante kennis over vitale vakantieparken.

Het betreft kennis die wij als expertisecentrum zelf ter beschikking stellen. 
Daarnaast zijn er verwijzingen in de vorm van links naar kennis van andere partijen.

De websites van Vitale Vakantieparken (van de Veluwe), Vitale Vakantieparken Drenthe
en de Landelijke Actieagenda Vitale Vakantieparken bevatten ook veel relevante informatie.

Algemeen

Kennismaking met het expertisecentrum

Ter gelegenheid van de kick off van het expertisecentrum is er een webcast opgenomen. In deze uitzending maak je kennis met het thema vitale vakantieparken en wat het expertisecentrum voor gemeentes kan betekenen.

Bron: Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd, in opdracht van provincie Overijssel

Provinciedekkende aanpak vitaliteit

Het plan dat ten grondslag ligt aan de inrichting van de provinciedekkende aanpak van vitale vakantieparken.

Bron: Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd, in opdracht van provincie Overijssel

Afwegingskader vitalisering

De gemeente Ommen ontwikkelde een afwegingskader om te toetsen hoe zij zich als gemeente verhoudt tot de vakantieparken in de gemeente. Via de link kun je het afwegingskader downloaden en kun je de informatieavond terugkijken.

Bron: Gemeente Ommen

 

Landelijke Actie-agenda Vakantieparken 2021-2022

Een overzicht van de acties rondom het thema vitale vakantieparken, waar landelijk op ingezet wordt tot eind 2022.

Bron: Actie-agenda Vakantieparken van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Vitale Vakantieparken Drenthe, Vitale Vakantieparken Veluwe, Leger des Heils, Valente, Landelijk Informatie- en Expertise Centrum, GGD GHOR Nederland

Tussentijdse rapportage provinciedekkende aanpak vakantieparken

Deze rapportage geeft een beeld van hoe het expertisecentrum invulling geeft aan de doelen en taken tot juni 2022 en hoe verder invulling gegeven wordt aan het programma tot eind 2023. 

Vitaliteit

Vitaliteitsonderzoek Overijssel

In 2019 voerde Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd  in opdracht van provincie Overijssel een grootschalig onderzoek uit naar de vitaliteit van vakantieparken in Overijssel. De uitkomsten vind je in dit rapport.

Bron: Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd, in opdracht van Provincie Overijssel

Handboek Vitaliteitsmeter

Voor de Veluwe is een handboek ontwikkeld speciaal voor ambtenaren, zodat zij zelf kunnen checken of een park vitaal is.

Bron: Vitale Vakantieparken

Informatiegericht handelen vakantieparken

Deze handreiking biedt een stappenplan om de juiste informatie over een vakantiepark te verzamelen en te interpreteren om met de juiste informatie tot actie over te kunnen gaan. 

Bron: Eefsway, in opdracht van Provincie Noord-Holland

Quickscan vitaliteit Overijssel

Aan de hand van deze quickscan vitaliteit kunnen gemeenten snel en gestructureerd inzicht krijgen in de situatie op een vakantiepark m.b.t. de vitaliteit. 

Bron: Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel

Concept beleidsregels permanente bewoning

De concept beleidsregels helpen gemeenten om onder de omgevingswet aangevraagde omgevingsvergunningen voor permanente bewoning gemotiveerd af te wijzen.

Bron: Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel

Scan toeristisch ondernemerschap

De Scan Toeristisch Ondernemerschap helpt ondernemers op vakantieparken om continu hun bedrijfsvoering te verbeteren, door inzichten en bruikbare tips te geven. De scan is helemaal gratis te gebruiken!

Bron: HISWA-RECRON en de provincies Flevoland, Overijssel, Drenthe, Noord-Holland en Limburg.

Transformeren

Kwaliteits- en afwegingskader Wonen in recreatiewoningen

Een handreiking die stapsgewijs door de aandachtspunten leidt bij de keuze om een vakantiepark wel of niet te transformeren naar een (permanente) woonbestemming.

Bron: Bureau Buiten en Eefsway, in opdracht van Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties

Fases van transformatie

Deze folder geeft inzicht in welke stappen doorlopen kunnen worden bij een de transformatie van een vakantiepark. Het betreft een folder van de provincie Drenthe, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

Bron: Vitale Vakantieparken Drenthe

Inspiratiemagazine transformeren Drenthe

Vitale Vakantieparken Drenthe ondersteunt al langere tijd gemeenten en vakantieparken bij transformaties. Het magazine ‘Parken in transformatie’ geeft weer wat de stand van zaken is en de ‘lessons learned’.  informatie en inspiratie over dit thema middels tekst en filmpjes.  

Bron: Vitale Vakantieparken Drenthe

Handreiking tijdelijke functieverandering t.b.v. revitalisering vakantieparken

Er wordt regelmatig naar vakantieparken gekeken als mogelijke plek voor de opvang van specifieke woondoelgroepen. Met name voor mensen

die tijdelijke woonruimte nodig hebben en geen binding hebben met een regio, kan een vakantiepark uitkomst bieden. Denk dan aan (Oekraïense)

ontheemden, vluchtelingen, arbeidsmigranten en studenten. In Overijssel is op een paar vakantieparken succesvolle huisvesting voor dergelijke

doelgroepen gerealiseerd en ook elders in het land zijn voorbeelden te vinden. De tijdelijke inzet van vakantieparken verlaagt de druk op de

reguliere woningmarkt en kan een oplossing voor de niet-vitale vakantieparken vormen. In deze handreiking gaan we daar verder op in.

Bestemmingsplannen, toezicht, handhaving en veiligheid

Handboek voor veilige vakantieparken

Dit is een stappenplan om met diverse stakeholders te werken aan een goede informatiepositie en de aanpak van veiligheid op een vakantiepark. Via de link is het inkijkexemplaar te bekijken. De daadwerkelijke handreiking kan gratis opgevraagd worden via deze pagina.

Bron: Het CCV

Meer grip op vakantieparken

Deze handreiking schetst het handelingsperspectief van de gemeente als het gaat om de handhaving van het bestemmingsplan en het in kaart brengen van veiligheidsproblemen en hoe je kunt  ingrijpen.

Bron: VNG

Bedrijfsmatige exploitatie in de verblijfsrecreatie

Dit is een handreiking voor gemeentes die  graag willen dat een vakantiepark commercieel gebruikt wordt. Het gaat hierbij ook om de lange termijn. Dit ter voorkoming van permanente bewoning. Deze handleiding bevat concrete passages die opgenomen kunnen worden in een bestemmingsplan.

Bron: Zypp advocaten, in opdracht van Ontwikkelingsbedrijf NHN

 

 

Handreiking APV en ondermijning

Deze handreiking geeft aan hoe de APV kan bijdragen aan het voorkomen en terugdringen van ondermijning middels de APV. Aan de hand van een casus (gemeente Zundert, camping Fort Oranje) wordt concrete inspiratie geboden voor veilige vakantieparken.

Bron: Aanjaagteam Ondermijning i.s.m. VNG en veiligheidspartners

Reflectie op motie Koerhaus

Deze reflectie geeft antwoord op de vraag hoe het (tijdelijk) toestaan van permanente bewoning op recreatieparken een rol kan spelen in de woningnood. Er wordt stilgestaan bij diverse vormen van legalisatie en de consequenties daarvan.

 

Bron: Artikel uit ‘Bouwrecht’ van Wolters Kluwer

Drentse handreiking inschrijving BRP op een vakantiepark

Deze handreiking licht toe hoe inschrijving in de BRP bijdraagt aan het krijgen van meer grip op wonen op vakantieparken. De handreiking biedt een overzichtelijk stappenplan dat door Drentse gemeenten gebruikt wordt en dient ter inspiratie voor de Overijsselse gemeenten.

Bron: Vitale Vakantieparken Drenthe

 

 

Onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen

Een praktische handreiking die legalisatie van permanente bewoning op vakantieparken en handhaving behandelt in vraag-antwoord vorm.
Bron: VROM en VNG

Checklist aanpak illegale bewoning op vakantieparken

In deze checklist vind je een opsomming van de verschillende aspecten die van belang zijn om te komen tot een succesvolle aanpak.

Handreiking informatiebeeld recreatieparken voor gemeenten

In deze handreiking lees je hoe je als gemeente een goed informatiebeeld opbouwt van een vakantiepark en hoe je daarop bestuurlijk kunt handelen.

Bron: taskforce RIEC Brabant – Zeeland en Avans hogeschool

Handreiking regulering uitponding vakantieparken

Het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel ondersteunt gemeenten en provincie onder meer bij het zorgen voor vitale parken met toekomstperspectief waar de kwaliteit op orde is en bij het tegengaan van verloedering en verder afglijden van parken.

Nieuwsflitsen Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel

Nieuwsflits maart 2022

Bron: Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel 

Nieuwsflits juni 2022

Bron: Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel

Nieuwsflits oktober 2022

Bron: Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssle

 

 

Nieuwflits december 2022

Bron: Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel

Nieuwsflits april 2023

Bron: Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel

Nieuwsflits juni 2023

Bron: Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel

 

 

Nieuwflits januari 2024

Thematische nieuwsbrief over ondermijning.

Bron: Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel

Nieuwsflits 7 februari 2024

Thematische nieuwsbrief over uitponding van vakantieparken.

Bron: Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel

Nieuwsflits 29 februari 2024

Thematische nieuwsbrief over tijdelijke functieverandering. 

Bron: Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel

 

 

Expertisecentrum
Privacybeleid

Bekijk ons privacybeleid door op de onderstaande link te klikken:

Privacybeleid

Contactgegevens

Neem direct contact op met het expertisecentrum:

Social media

Volg ons via de volgende kanalen: