Rapportage eerste resultaten provinciedekkende aanpak vitale vakantieparken
september 12, 2022

Expertisecentrum

Het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel ondersteunt gemeentes in hun aanpak van vitaliseren van vakantieparken. 

Terugblikken en vooruitkijken met een actieplan

In de tussentijdse rapportage kijken we als expertisecentrum terug op de afgelopen periode, van maart 2021 t/m juni 2022. Deze periode is te typeren als een opstartfase, waarin de randvoorwaarden voor een goed functionerend programma zijn geschapen en waarin de belangrijkste eerste stappen zijn gezet om invulling te geven aan de doelen en taken van het expertisecentrum. Ook komt in de tussentijdse rapportage aan de orde hoe we het programma tot aan het einde van 2023 verder willen vormgeven. Download de rapportage HIER.

 

11 van de 25 gemeenten zijn concreet aan de slag met vitale vakantieparken

Vooralsnog zijn elf gemeenten actief op het thema, acht gemeenten overwegen om met het thema aan de slag te gaan en zes gemeenten hebben aangegeven dat het thema niet speelt in hun gemeenten (met name gemeenten zonder vakantieparken of uitsluitend enkele zeer vitale parken). In totaal zijn er 42 vakantieparken bekend bij gemeenten waar revitalisering of transformatie noodzakelijk is. Bij een deel van deze parken zijn de gemeenten in een oriënterende fase, bij ongeveer 25 parken is het expertisecentrum betrokken (waarbij het vaak ook om clusters van meerdere parken gaat).

Verschillende gemeenten hebben inmiddels gebruik gemaakt van de provinciale subsidieregeling ‘Versterken gemeentelijke informatiepositie vakantieparken’, die gemeenten ondersteunt in het verzamelen van informatie over parken. Via de landelijke actieagenda Vakantieparken is er landelijke betrokkenheid en is het expertisecentrum partner voor de rijksoverheid. Ook werkt het Expertisecentrum samen met de vitale vakantieparken organisaties op de Veluwe en in Drenthe.

 

Besluitvorming en uitvoering kost tijd

Het expertisecentrum ziet nog wel grote uitdagingen voor de toekomst voor de vitalisering of transformatie van vakantieparken. Over het algemeen kan gesteld worden dat de problematiek van de vakantieparken complex is en de besluitvorming en afstemming bij de gemeenten veel tijd kost. Ook de uiteenlopende belangen op de vakantieparken maakt een aanpak vaak complex. Het expertisecentrum onderzoekt hoe versnelling aangebracht kan worden.

Tot slot is er nog onvoldoende zicht over hoe het gesteld is met de veiligheid op de vakantieparken. Duidelijk is dat de knelpunten niet in één jaar zijn ontstaan en meestal ook niet in één jaar op te lossen zijn. Het expertisecentrum wil de aanpak aanjagen, vergemakkelijken en versnellen. De daadwerkelijke aanpak is echter de verantwoordelijkheid van de gemeenten en de parken zelf.

 

Kennistafels en congres

Tot en met 2023 heeft het Expertisecentrum acties ingepland om te investeren in kennisoverdracht voor gemeenten om zo de knelpunten aan te pakken. Zo is er een actieagenda en wordt er hard gewerkt aan kennistafels en casustafels. In het najaar komt er voor bestuurders en ambtenaren een congres. Ook zal er vanuit het expertisecentrum dit jaar nog een uitgebreid veiligheidsonderzoek op Overijsselse vakantieparken worden gehouden, mede naar aanleiding van het rapport van het RIEC Oost-Nederland (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) over criminele investeringen op vakantieparken.

 

 

 

 

 

 

 

Bron

Ga terug naar het overzicht

Met de komst van het dashboard ‘Zicht op Ondermijning – vakantieparken’ is er een nieuwe informatiebron beschikbaar. Met deze cijfers kunnen we de informatiepositie over de vakantieparken verbeteren. Doordat er soms weinig toezicht en sociale controle is, kunnen vakantieparken worden misbruikt voor verschillende vormen van ondermijning en criminaliteit. Het dashboard Zicht op Ondermijning – vakantieparken heeft als doel bij te dragen aan betere inzichten, om vervolgens preventieve maatregelen tegen misbruik van vakantieparken in te kunnen zetten. We nemen je graag mee welke cijfers dit dashboard ons heeft opgeleverd.

 

Permanente bewoning op vakantieparken komt veel voor

In 2020 stonden 5.150 personen ingeschreven in de BRP op een vakantiepark in Overijssel. Vergeleken met de andere zes provincies die zijn opgenomen in het dashboard, staat Overijssel ruimschoots op de eerste plek.

 

 

Bron: Zicht op Ondermijning – Vakantieparken

 

Hoeveel vakantieparken hebben wij in de provincie?

Momenteel zijn wij bezig met het opstellen van een parkenbank. Deze parkenbank geeft ons een goed overzicht van de in Overijssel gevestigde vakantieparken (en overige recreatieverblijven). Om het aantal van 5.150 BRP-inschrijvingen enigszins te kunnen duiden: in Overijssel tellen wij … vakantieparken. Dit aantal vakantieparken is recent op een rijtje gezet. Het aantal BRP-inschrijvingen is van 2020. Gemeenten beschikken zelf over het meest recente aantal BRP-inschrijvingen.

 

Diefstal en inbraak komt iets vaker voor op een vakantiepark

Verhoudingsgewijs vindt diefstal en inbraak (vermogensmisdrijf) vaker op een vakantiepark plaats dan in de rest van Overijssel: 62% ten opzichte van 55% in heel Overijssel. Vernielingen of misbruik tegen openbare orde en gezag (zoals openlijke geweldpleging) vinden juist minder vaak plaats van vakantieparken (14% tegenover 18% in het totaal van Overijssel).

 

Bron: Zicht op Ondermijning – Vakantieparken

 

Op vakantieparken wonen vaker mensen met problematische schulden

Het percentage personen met problematische schulden[1] dat op een vakantiepark woont (15%) ligt hoger dan in de rest van Overijssel (9%). Dit verschil zien we ook terug bij persoonlijke schuld (iemand die zelf een problematische schuld op naam heeft staan) en huishoudens met schulden (iemand die in een huishouden woont met problematische schulden). 

 

 

 

Bron: Zicht op Ondermijning – Vakantieparken

 

 

Wat is het dashboard Zicht op Ondermijning – Vakantieparken?

Op 19 juli 2022 is het dashboard Zicht op Ondermijning – Vakantieparken live gegaan. Het dashboard bevat diverse informatie dat mogelijk kan worden gerelateerd aan ondermijning op vakantieparken. Het doel van het dashboard is het zichtbaar maken van patronen en inzichten verkrijgen die bijdragen aan de aanpak van ondermijningsproblematiek op vakantieparken. Op het dashboard worden analyses gepresenteerd die inzicht geven in het risico dat vakantieparken mogelijk gebruikt worden voor ondermijnende criminaliteit. De analyses zijn niet gericht op opsporing of herleidbaar tot individuele personen, bedrijven, adressen of vakantieparken. De analyses zijn uitgevoerd door een team data scientists van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Momenteel zijn er van zeven provincies – waaronder Overijssel – gegevens in het dashboard opgenomen,

 

Nieuwe release

In oktober 2022 staat de volgende release gepland. Dan wordt er extra informatie aan het dashboard toegevoegd.

 

 

[1] De definitie die voor problematische schulden is gehanteerd is afkomstig uit het SZW project ‘Schuldenproblematiek in beeld’. Voor een overzicht van de schulden die hieronder vallen verwijzen wij naar het dashboard Zicht op Ondermijning – vakantieparken.   

Ga terug naar het overzicht

Expertisecentrum
Privacybeleid

Bekijk ons privacybeleid door op de onderstaande link te klikken:

Privacybeleid

Contactgegevens

Neem direct contact op met het expertisecentrum:

Social media

Volg ons via de volgende kanalen: